Thông tin liên hệ

-+DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

I. CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Thường trực HĐND huyện

 - Địa chỉ: Khối phố Mỹ Hoà, TT Nam Phước

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

877529

 - Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

877529

- Số máy fax :

877539

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Nguyễn Công Dũng

Chủ tịch HĐND

877554

0913.415551


2

Văn Bá Quang

PCT HĐND

776306

0935464494

2. Thường trực UBND huyện

 - Địa chỉ: Khối phố Mỹ Hoà, TT Nam Phước

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

877529

- Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

877529

- Số máy fax :

877539

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Phan Xuân Cảnh

Chủ tịch

877554

0905205106

2

Nguyễn Bốn

Phó Chủ tịch

877528

0905203584

3

Lê Trung Cường

Phó Chủ tịch

877542

0983116315

3. Văn phòng HĐND- UBND huyện

 - Địa chỉ: Khối phố Mỹ Hoà, TT Nam Phước

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

877529

 - Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

877529

- Số máy fax :

877539

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Trần Quốc Tuấn

Chánh Văn phòng

877217

0934.804021

tranquoctuandx@yahoo.com

2

Nguyễn Hồ Hiếu

Phó Văn phòng

776040

0919506477

tamtnt01@gmail,com

3

Lâm Quang Vinh

Phó Văn phòng 0986303000

4. Phòng NN&PTNT

 - Địa chỉ: Khối phố Mỹ Hoà, TT Nam Phước

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

3776569

 - Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

877529

- Số máy fax :

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Trần Huy Tường

Trưởng Phòng

0946177007

2

Trần Châu Giang

Phó trưởng phòng

0916544600

3 Trương Thị Hoài Nhân P. Trưởng phòng 0357575633

5. PhòngKT-HT

 - Địa chỉ: Khối phố Mỹ Hoà, TT Nam Phước

 

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

3877 794

 - Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

877529

 

- Số máy fax :

- E.mail:

 

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Nguyễn Văn Khánh

Trưởng phòng

3776158

0905242458

2

Trần Nhân Tâm

Phó trưởng phòng

3878413

0944629347


3

Nguyễn Hồng Vinh

Phó trưởng phòng

214505

0909329543

6. Phòng Nội vụ

 - Địa chỉ: Khối phố Mỹ Hoà, TT Nam Phước

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

877226

 - Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

- Số máy fax :

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Nguyễn Văn Việt

Trưởng phòng

775577

0905776729

2


4

Trương Văn Vĩnh

Phó  trưởng phòng

508796

0905429438

5

Dương Thị Trà Linh

Phó  trưởng phòng

877226

0377401310

chuongtrandx@yahoo.com

7. Phòng Tài chính- Kế hoạch

 - Địa chỉ: Khối phố Mỹ Hoà, TT Nam Phước

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

776013

 - Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

- Số máy fax :

877201

- E.mail:

* Số điện thoại,  fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Nguyễn Thanh Hải

Trưởng phòng

878254

0983295737

2


Phó trưởng phòng

877201

8. Thanh tra huyện

 - Địa chỉ: Khối phố Mỹ Hoà, TT Nam Phước

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

877553

 - Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

- Số máy fax :

- E.mail:

* Số điện thoại,  fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Trương Công Thanh

Chánh thanh tra

214799

0986209847

2

Nguyễn Tiến Hùng

P. Chánh thanh tra

0905233544

3


9. Phòng Tư pháp

 - Địa chỉ: Khối phố Mỹ Hoà, TT Nam Phước

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

776190

 - Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

- Số máy fax :

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Văn Công Hạnh

Trưởng phòng

2

Huỳnh Tấn Dũng

Phó trưởng phòng

776190

0989.077647

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 - Địa chỉ: Khối phố Mỹ Hoà, TT Nam Phước

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

877277

 - Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

877277

- Số máy fax :

775111

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Phụng Hoàng

Trưởng phòng

877277

0986800602

2

Lê Trung Thiêng

Phó trưởng phòng

775111

0905.022052

11. Phòng Tài nguyên và Môi trường

 - Địa chỉ: Khối phố Mỹ Hoà, TT Nam Phước

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

214801

 - Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

- Số máy fax :

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Nguyễn Văn Sang

Trưởng phòng

3877532

0914000972

2

Nguyễn Bốn

Phó trưởng phòng

214892

0905365016

776056

12. Phòng Văn hoá và thông tin

 - Địa chỉ: Khối phố Mỹ Hoà, TT Nam Phước

- Số điện thoại Phòng VH và TT:

877551

 - Số điện thoại Trung tâm Văn hoá thông tin:

878350

- Số máy fax :

 - E.mail:          phongvanhoa­_duyxuyen@yahoo.com

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

4

Lưu Thị Hiền Phương

trưởng phòng

877551

0906.556025

214647

13. Ban QL CÁC DA ĐT -XD

 - Địa chỉ: Khối phố Mỹ Hoà, TT Nam Phước

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

776082

- Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

- Số máy fax :

776647

 - E.mail:         

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Đặng Hữu Phúc

Giám đốc

776082

0905629979


 Số điện thoại trong giờ làm việc:

776505

 - Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

- Số máy fax :

 - E.mail:         

16. Đài truyền thanh Duy Xuyên

- Địa chỉ: Thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

877584

- Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

508536

- Số máy fax :

877584

 - E.mail:                         hoangtho_dx@yahoo.com

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Trần Văn Thơ

Trưởng đài

877584

0903.565129

508544

hoangtho_dx@yahoo.com

2

Đặng Văn Giác

Phó trưởng đài

877584

0987.306589

776929

                                                                                                       

19. Cơ quan Quân sự huyện

 - Địa chỉ: Khối phố Mỹ Hoà, TT Nam Phước

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

877512

 - Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

877512

- Số máy fax :

 - E.mail:                        

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Nguyễn Văn Chiến

CH Trưởng

0905245325

2

Nguyễn Văn Thạnh

Chính trị viên

0982328324


II. UBND CÁC XÃ- THỊ TRẤN:

1. UBND xã Duy Thu

- Địa chỉ:

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

3731175

- Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

- Số máy fax :

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Nguyễn Văn Vũ

Chủ tịch UBND

3734638

0905059082

2

PCT (Kinh tế)


3

PCT (VH-XH)

2. UBND xã Duy Phú

 - Địa chỉ:Thôn Mỹ Sơn, xã Duy Phú, Duy Xuyên

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

731186

 - Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

731343

- Số máy fax :

734195

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Nguyễn Văn Tiến

Chủ tịch

731186

0985.437838

734152

3. UBND xã Duy Tân

- Địa chỉ: Thôn 3, xã Duy Tân, Duy Xuyên

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

731174

- Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

- Số máy fax :

731174

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Nguyễn Văn Tuấn

Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND

731174

731709

2

4. UBND xã Duy Hoà

- Địa chỉ:

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

3731157

 - Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

- Số máy fax :

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

2

Lê Đắc Hà

Bí thư Đảng ủy

3731157

0905568867


5. UBND xã Duy Châu

- Địa chỉ: Thôn Cổ Tháp, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

731163

- Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

- Số máy fax :

731163

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Nguyễn Dũng

Chủ tịch UBND

508383

0913.668444

739434
6. UBND xã Duy Trinh

- Địa chỉ:

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

3877697

- Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

- Số máy fax :

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Lưu Công Cả

Bí thư Đảng ủy

3877697

0905563490

2

Nguyễn Văn Chiến

Chủ tịch UBND

3877998

0905341281

7. UBND xã Duy Sơn

- Địa chỉ:

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

3877653

- Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

- Số máy fax :

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Pham Văn Đồng

Bí thư Đảng ủy

214348

2

Nguyễn Quang Thủ

Chu tịch UBND

0905608979

3

Lưu Thị Hồng Sen

Văn thư

3877653

8. UBND xã Duy Trung

- Địa chỉ:

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

3877636

- Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

- Số máy fax :

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

 1  Nguyen Như Tiền  Bi Thư Đảng ủy          

2

Trần Năm

Chủ tịch UBND

0978819650

3

Nguyễn Thị Nhung

Văn thư

01684324711

9. UBND thị trấn Nam Phước

- Địa chỉ:

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

3877427

- Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

- Số máy fax :

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Nguyễn Thế Đức

Bí thư Đảng ủy

0914035524

 2  Văn Bá Thanh  Chu Tịch UBND    0935540995    

3

Nguyễn Văn Hưng

PCT (Kinh tế)

10. UBND xã Duy Phước

- Địa chỉ:

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

877480

 - Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

- Số máy fax :

877480

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Bí thư

2

Huỳnh Thị Hường

Chủ tịch UBND

877480

01699393288

737194

3

Lê Đào

P.Chủ tịch UBND

877480

0973799767

11. UBND xã Duy Thành

- Địa chỉ: Thôn Thi Thại, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

3877294

- Số điện thoại ngoài giờ làm việc:            280459 ;

738140

- Số máy fax :

877294

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Lê Trung Xuân

Bí thư Đảng ủy

738083

2

Nguyễn Thanh Thư

Chủ tịch UBND

281151

12. UBND xã Duy Vinh

- Địa chỉ:

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

3877620

- Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

- Số máy fax :

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Phan Công Nhanh

Bi thư Đảng ủy

0973015454

2

Nguyễn Tấn Sáu

Chu tịch UBND

0982692945

13. UBND xã Duy Nghĩa

- Địa chỉ:

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

- Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

- Số máy fax :

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Nguyễn Tấn Nam

Chủ tịch UBND

730030

0985.948171
14. UBND xã Duy Hải

- Địa chỉ:

- Số điện thoại trong giờ làm việc:

3730004

- Số điện thoại ngoài giờ làm việc:

- Số máy fax :

- E.mail:

* Số điện thoại, fax, e.mail của các cá nhân, bộ phận liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

E.mail

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

Võ Văn Toan

Bí thư Đảng ủy

6281960

0905516701

2

Nguyễn Văn Thống

Chủ tịch UBND

3730004

0905510928

Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập