Chi tiết tin tức
Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 2013,nhiệm vụ 2014
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 03/03/2014 .Lượt xem: 8950 lượt.
Thực hiện Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013, qua một năm triển khai thực hiện, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực như sau:

1. Xây dựng và thực hiện Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính: 

Trong tháng 01/2013, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2012 và triển khai Kế hoạch CCHC năm 2013 theo tinh thần NQ. 30c của Chính phủ và QĐ số 1009/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Huyện Duy Xuyên đã ban hành một số văn bản chỉ đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính với những nội dung cụ thể như sau:

  + Quyết định số 8526/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013.

+ Quyết định số 6690/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện  thay thế Quyết định 204/QĐ-UBND trước đây không còn phù hợp.

 + Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Nội vụ và công tác cải cách hành chính năm 2013.

 +  Huyện ủy ban hành Quyết định số 518-QĐ/HU ngày 27/02/2013 kiểm tra Đảng ủy xã Duy Châu và Chủ tịch UBND xã Duy Châu về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản của bộ máy Nhà nước theo tinh thần NQ. 17-NQ-TW ngày 01/8/2007 cuat BCH.TW (khóa X).

+ HĐND huyện ban hành Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 27/9/2013 về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện công tác CCHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số xã, thị trấn và một số cơ quan, đơn vị.

 + Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 22/08/2013 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2013 đối với các xã, thị trấn. + Quyết định số 4000/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 về Thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2013 tại các địa phương, đơn vị của huyện.

         

 + Trong tháng 8/2013 UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ tổ chức khảo sát ý kiến về mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc thực hiện CCHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các xã, thị trấn và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện. Tổng số phiếu khảo sát 114, nhìn chung tổ chức, công dân đánh giá tốt, nhất là thái độ phục vụ của công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhiệt tình, hòa nhã không có biểu hiện quan liêu, sách nhiễu.  

 Tóm lại, các văn bản chỉ đạo về công tác CCHC của Chính phủ, của UBND tỉnh đều được UBND huyện triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên.  

 + UBND huyện đã chỉ đạo kịp thời, khẩn trương củng cố kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn để đưa vào nề nếp hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ cho tổ chức, công dân đến giao dịch các thủ tục hành chính thuận tiện hơn. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn ban hành một số văn bản hành chính, như:

 + Quyết định củng cố, bổ sung bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Ban hành Quyết định bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại UBND các xã, thị trấn

 + Bổ sung Quy định về quy trình thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ  hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các xã, thị trấn theo văn bản hướng dẫn mới của cấp trên.

 + Hầu hết các xã đều có Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 trong tháng 1, 2/2013. Đến nay bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các xã, thị trấn đã hoạt động ổn định theo lịch thời gian được thông báo rộng rãi, cho nên việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân có nhiều thuận lợi và đạt kết quả, hạn chế tối đa sự phiền hà đối với tổ chức và công dân.

  2. Triển khai thực hiện Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh quy định danh mục và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế “một cửa”.

 2.1. Tình hình triển khai, kết quả, chất lượng thực hiện:

 Ở cấp huyện đã Quyết định điều động, bố trí cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại UBND huyện, sắm một số trang thiết bị, bố trí phòng làm việc tương đối khang trang, đảm bảo yêu cầu về diện tích theo quy định, có nơi ngồi chờ cho tổ chức và công dân đến thực hiện các giao dịch hành chính, CB-CC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến các xã đều thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nhiệt tình, tận tụy; bên cạnh đó có sự phối hợp đồng bộ của các phòng, ban chuyên môn liên quan nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết hồ sơ hành chính tại UBND huyện, cơ bản hoàn thành công việc theo thời gian quy định của từng loại hồ sơ, sử dụng hiệu quả các loại sổ ghi chép theo dõi, các loại phiếu hẹn, phiếu hướng dẫn, phiếu lưu chuyển hồ sơ đúng qui định.

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 6690/QĐ-UBND về quy định quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, công dân thay thế Quyết định 204 của UBND huyện trước đây không còn phù hợp.   Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và  trả kết quả của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đều thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai hệ thống biểu mẫu, hồ sơ thủ tục hành chính, các khoản phí, lệ phí và thời gian giải quyết  từng loại hồ sơ để mọi người dân biết và giám sát việc làm của CB-CC.  

 + Kết quả tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại UBND huyện từ tháng 01 đến hết tháng 10/2013 như sau: - Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 5.657 hồ sơ - Trả kết quả cho tổ chức, công dân: 5.302 hồ sơ,(đúng thời hạn 5.058 hồ sơ, quá hạn: 244 hồ sơ) - Hồ sơ đang giải quyết: 355.

 Cụ thể từng lĩnh vực:

* Tài nguyên - Môi trường: - Hồ sơ tiếp nhận:  4.258 - Trả kết quả cho tổ chức, công dân: 3.962, quá hạn: 185 - Hồ sơ đang giải quyết: 296, ( chưa đến hạn: 290, trể hạn: 6)  

*Tài chính - Kế hoạch: - Tổng hồ sơ tiếp nhận: 663 - Trả kết quả cho tổ chức, công dân: 616, (đúng hẹn : 572, trễ hẹn: 44) - Hồ sơ đang giải quyết: 47

 * Tư pháp: - Hồ sơ tiếp nhận: 275 - Trả kết quả cho tổ chức, công dân: 275 đúng hẹn : 275; trể hẹn: 0

 *  Kinh tế và hạ tầng: - Hồ sơ tiếp nhận: 111 - Trả kết quả cho tổ chức, công dân: 99, (đúng hẹn : 95, trễ hẹn: 04) - Hồ sơ đang giải quyết: 12

 * Lao động, thương binh và xã hội: - Hồ sơ tiếp nhận: 350 - Trả kết quả cho tổ chức, công dân : 350, (đúng hẹn: 339, trể hẹn: 11) - Hồ sơ đang giải quyết: 0.   + Những hồ sơ trể hẹn nguyên nhân chủ yếu là hồ sơ phát sinh về thủ tục hướng dẫn chuyên ngành. Mặt khác, do sự chủ quan thiếu trách nhiệm của CB,CC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và thiếu sự kiểm tra, đôn đốc của lãnh đạo.    

 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 14 xã, thị trấn qua một năm hoạt động đã xử lý khối lượng lớn hồ sơ hành chính cho tổ chức và công dân, nhìn chung việc giải quyết đều đúng theo qui trình, qui định của cấp trên. Qua những lần kiểm tra, giám sát về CCHC; một số xã có sự tiến bộ rỏ rệt như Duy Nghĩa, Duy Phước, Duy Phú. Nhiều địa phương đã tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế của các năm trước, bố trí nhân sự có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm cao làm việc tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bố trí phòng  làm việc của các bộ phận chuyên môn liên hoàn nên giải quyết công việc theo cơ chế một cửa có nhiều tiến bộ đáng ghi nhận. Nhìn chung 14/14 xã, thị trấn có nâng lên về độ đồng đều. Tuy nhiên, do yêu cầu công tác cán bộ của cấp ủy địa phương nên có một số xã thay đổi nhận sự làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, số người mới tiếp nhận công việc ban đầu còn bở ngỡ.    

 + Khối xã, thị trấn từ tháng 01/01/2013 đến ngày 31/10/2013 kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính như sau:   - Tổng hồ sơ các loại đã tiếp nhận: 65.002. - Giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, công dân: 58.340 hồ sơ. - Hồ sơ đang giải quyết, chưa đến hẹn: 6.551. Hồ sơ trể hẹn: 63  - Hồ sơ chuyển trả để bổ sung: 48   Những hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai đã chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện nhưng một phần do tổ chức, công dân không đến làm nghĩa vụ tài chính, một phần vì lý do các dự án đang triển khai nên giải quyết có chậm trể.

Riêng hồ sơ thuộc lĩnh vực Tư pháp như đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký, đăng ký khai sinh, khai tử và một số trường hợp đăng ký kết hôn lần đầu đều giải quyết trong ngày không phải hẹn. Riêng việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn huyện theo Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh từ tháng 9/2012 đến nay đã làm xáo trộn đến hoạt động một cửa của các xã, thị trấn, gây phiền hà rất nhiều cho tổ chức, công dân.

Đề nghị UBND tỉnh xem lại; có thể để tồn tại song song chứng thực của nhà nước với Phòng công chứng tư để người dân lựa chọn dịch vụ nào thuận tiện thì công dân quyết định.  

 2.2 Việc thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”:    UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện “một cửa liên thông” từ xã lên huyện các loại hồ sơ thủ tục đối với lĩnh vực LĐ TB&XH và lĩnh vực đất đai của Tài nguyên-Môi trường. Đến nay có nhiều chuyển biến tích cực, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện chỉ tiếp cán bộ LĐ TB&XH và cán bộ Địa chính-Xây dựng của xã đến giải quyết các thủ tục, hồ sơ thuộc lĩnh vực này. Riêng  về lĩnh vực đất đai thuộc Tài nguyên - Môi trường, qua một thời gian thực hiện nẫy sinh một số vướng mắt về các qui định của một số ngành cấp trên nên chưa đạt kết quả theo đúng qui định của một cửa liên thông. Công dân còn phải đến cơ quan thuế, ngân hàng huyện làm nghĩa vụ tài chính.    

 2.3 Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác cải cách thủ tục hành chính:     Đến nay tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, thị trấn đều có trang bị máy điện thoại cố định, máy Fax, máy vi tính tại nơi làm việc. Trong năm 2013 UBND huyện đã đầu tư cho 2 xã Duy Thành, Duy Phú 600 triệu để xây dựng phòng làm việc riêng của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ngoài ra UBND một số địa phương như: Duy Sơn, Duy Thu, Duy Hoà, Duy Nghĩa chi thêm ngân sách địa phương để xây dựng, tu bổ phòng làm việc. Tuy nhiên hầu hết ở các địa phương vẫn chưa đáp ứng yêu cầu theo quyết định 93 của Thủ tướng Chính phủ về diện tích nơi làm việc của bộ phận nầy, một số xã như: Duy Trinh, Duy Phước, Duy Hải chưa bố trí nơi làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng nghĩa của nó.

  3. Cải cách tổ chức, bộ máy: Tổ chức, bộ máy của các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp công lập của huyện thường xuyên được củng cố theo sát với chức năng, nhiệm vụ được giao nên hạn chế sự trùng lắp, chồng chéo công việc. Trong năm 2013 thành lập mới Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện nhằm tách hẳn hoạt động sự nghiệp ra khỏi công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Văn hóa-Thông tin. Đến nay bộ máy hoạt động của các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện ổn định, công tác tham mưu của từng phòng, ban đối với UBND huyện được kịp thời và có nhiều tiến bộ.

  4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Năm 2013, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức có nhiều tiến bộ, UBND huyện đã phối hợp với Sở Nội vụ mở 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch H ĐND,UBND, Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy và Trưởng các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã với 128 học viên, bồi dưỡng chuyên môn cho 64 công chức xã ( ĐC-XD, VHXH, TP-HT, Trưởng công an, Chỉ huy trưởng quân sự), tổ chức bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính cho 91 cán bộ, công chức cấp huyện và xã, cử 10 công chức cấp huyện đi dự các khóa bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp hành chính do tỉnh mở, cử đi dự khóa bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính 4 đ/c, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 5 người, ngoài số lượng đào tạo chuyển tiếp của năm trước, huyện đã cử đi đào tạo chuyên môn hệ đại học cho 30 trường hợp là cán bộ, công chức xã và 03 trường hợp đào tạo sau đại học cho công chức huyện. Trong năm 2013 đã mở lớp đại học Công tác Xã hội hệ vừa học, vừa làm với 57 học viện thuộc CB, CC cấp xã. Nhìn chung, chất lượng của đội ngũ CB, CC của huyện có nâng lên về trình độ học vấn, chuyên môn và lý luận chính trị. Đề án cơ cấu công chức gắn với vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện đã cơ bản hoàn thành, trên cơ sở đó bản thân mỗi công chức phát huy được sở trường chuyên môn, tính chủ động trong thực thi công vụ của mình và là cơ sở cho việc nhận xét đánh giá mức độ hoàn thanh niệm vụ của bản than công chức hằng năm được chính xác hơn.  

 5. Hiện đại hóa nền hành chính:     Cổng thông tin điện tử đến nay đang vận hành thường xuyên phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đối vơi các phòng, ban và các địa phương đều qua mạng . Địa chỉ: http://www.duyxuyen.gov.vn/. Đầu năm 2013 đã cập nhật thêm thông tin của một số cơ quan chuyên môn như Chi cục thuế, Tài nguyên-Môi trường vào cổng thông tin của huyện để mọi người dân có nhu cầu tìm hiểu thì tự tra cứu trên mạng. Tuy nhiên do nhiều lý do nên chưa hình thành được tổ biên tập, vì thế chưa kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo mang tính hệ thống. Đầu năm 1013 đã  hoàn chỉnh hệ thống thiết bị Hội nghị trực tuyến tại UBND huyện và đã đưa vào hoạt động, nguồn kinh phí do tỉnh đầu tư. Đến nay việc sử dụng tin học và sử dụng mạng Internet giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị trấn đã trở thành phổ biến. Nhờ sự hỗ trợ của Sở Nội vụ trong những năm qua, huyện Duy Xuyên đã mở nhiều lớp đạo tạo tin học cho cán bộ, công chức từ huyện đến xã, đến nay trên 75% CB,CC đã sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi công việc hằng ngày. Tuy nhiên việc cập nhật những thông tin trên trang Web của huyện chưa được kịp thời và các biểu mẫu hồ sơ hành chính cập nhật chưa đầy đủ.  

 Đầu năm 2013 đã chính thức đưa vào sử dụng phần mềm Một cửa điện tử tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ về đất đai của công dân do Phòng Tài nguyên-Môi trường phụ trách. Tuy nhiên cũng chỉ sử dụng mang tính nôi bộ chứ chưa mang tính phổ biến do đó việc truy cập để xem thông tin ít được chú ý.    Việc thực hiện Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 trong tuần để giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân chỉ còn duy trì ở một số nơi: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện (1 buổi), UBND thị trấn Nam Phước, Duy Phước, Duy Châu, Duy Sơn, Duy Vinh đều làm việc một buổi. Các xã như: Duy Hải, Duy Thu, Duy Phú, Duy Tân, Duy Thành không còn duy trì vì quá ít hoặc không có nhu cầu giải quyết của các tổ chức và công dân. Sở dĩ có vấn đề này là người dân đã biết được lịch thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đã niêm yết công khai tại UBND các địa phương.     

 6. Cải cách tài chính công: Việc thực hiện cải cách tài chính công chỉ mới thực hiện trên cơ sở sau khi giao chỉ tiêu biên chế hằng, từ đó thực hiện khoán chi cho các phòng, ban và đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện. Hầu hết 12 phòng chức năng của huyện đều thực hiện NĐ 130 về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chi tiêu tài chính và 9 đơn vị sự ngiệp đều thực hiện NĐ 43 về tự chủ về sử dụng lao động và chi tiêu tài chính. Đối với cấp xã, thị trấn chưa thực hiện được, chỉ mới thực hiện khoán chi hằng năm về hoạt động của các đoàn thể, các ngành của xã. Việc đánh giá kết quả thực hiện về tự chủ về tài chính của mỗi cơ quan chức rõ nét, hiệu quả thu nhập tăng thêm của CB, CC từng cơ quan chưa nắm được nên chưa thể có báo cáo chính xác.  

 7. Một số hạn chế tồn tại: + Một số địa phương như: Duy Phước, Duy Trinh, Duy Hải, Duy Châu cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhất là phòng làm việc, phòng tiếp dân chưa đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 93 của Thủ tướng Chính phủ, vì phần lớn trụ sở được xây dựng trước đây chưa theo quy định thống nhất. Trong khi nguồn kinh phí của địa phương còn rất khó khăn chưa thể đáp ứng cùng một lúc các nhu cầu bức thiết được. + Nhiều địa phương Văn phòng-Thống kê chưa làm hết chức năng điều hòa phối hợp, xâu đầu mối các bộ phận chuyên môn nên hoạt động của bộ phận tiếp nhận còn riêng lẻ, phân tán, công dân mang hồ sơ trực tiếp đến cán bộ chuyên môn không qua bộ phận “một cửa”. ( trừ Duy Nghĩa, Duy Phước, Thị trấn, Duy Sơn, Duy Phú). + Sổ sách quản lý theo dõi và các loại phiếu có trang bị nhưng không ghi chép theo quy định, nếu có ghi chép thì cũng chỉ ghi sơ sài không đầy đủ ( trừ lĩnh vực Địa chính-Xây dựng). Việc ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, công dân hầu như giao phó cho cán bộ chuyên môn, bộ phận “ một cửa” không theo dõi, phần lớn không sử dụng phiếu lưu chuyển hồ sơ như: Duy Hải, Duy Vinh, Duy Thành, Duy Trung, Duy Châu, Duy Hòa, Duy Tân, + Hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực LĐ,TB-XH ở các địa phương không ghi chép vào sổ chuyên môn, nếu ghi cũng còn sơ sài, một số địa phương viện lý do vì công việc quá nhiều không thể ghi được, một số xã tự phát hành mẫu giấy hẹn riêng không theo quy định. Tóm lại, lĩnh vực LĐ,TB-XH của các xã, thị trấn hoạt động còn riêng lẽ, không thông qua bộ phận “ 1 cửa” của xã, ( trừ Duy nghĩa, Duy Phước). + Cán bộ Văn thư, lưu trữ các địa phương chưa kiểm soát được hết những văn bản trước khi phát hành( nhất là những văn bản của các bộ phận chuyên môn tham mưu trình lãnh đạo ký) còn để xãy ra sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày, một số nơi văn bản của cấp trên đã hết hiệu lực vẫn lấy làm căn cứ để ban hành Quyết định, công tác lưu trữ tuy có thực hiện nhưng vẫn còn một số điểm cần khắc phục.. + Lãnh đạo UBND các địa phương ít chú ý đến việc kiểm tra, đôn đốc tại bộ phận “một cửa” để kịp thời chấn chỉnh các hoạt động đi vào nề nếp. + Một số xã chưa linh hoạt trong việc bố trí, sắp xếp liên hoàn các bộ phận chuyên môn liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa để thuận tiện trong quan hệ giao dịch giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân. + Thực hiện một cửa liên thông từ xã lên huyện về lĩnh vực đất đai gặp một số khâu công việc chưa thống nhất nên vẫn còn phiền hà cho tổ chức, công dân. +  Việc niêm yết công khai các loại biểu mẫu, hồ sơ hành chính ở một số xã chưa đảm bảo yêu cầu, không tập trung tại một điểm thuận tiện cho tổ chức và công dân dể nhìn thấy mà chỉ để trong phòng làm việc của cán bộ chuyên môn. + Tuy có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo của UBND cấp huyện, cấp xã và cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nầy nhưng qua thăm dò, tìm hiểu thì mức độ hài lòng của các tổ chức và công dân đã tiếp xúc, giao dịch thủ tục hành chính có nơi, có lúc chưa đạt yêu cầu.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND tỉnh công bố chỉ số cải cách hành chính 2015
Triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử trên địa bàn huyện Duy Xuyên
Hội nghị triển khai các luật mới năm 2014
Thư viện ảnh
Liên kết web

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.877529 - Fax : 0235.877539
Email:duyxuyen@quangnam.gov.vn Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam

Thống kê truy cập