• Mỹ Sơn - Vùng đất của thần linh
  • Giới thiệu Trung tâm điều hành thông minh huyện Duy Xuyên
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Thế Đức

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0914.035.524

Email: ducnt6@quangnam.gov.vn