• Đi tìm đồng đội - MC Thái Tàu
  • Đập Vĩnh Trinh
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Thế Đức

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0914.035.524

Email: ducnt6@quangnam.gov.vn