Tìm kiếm

Tìm thấy 14 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Duy Xuyên 2021
2 Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 2021
3 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 2021
4 Nghị định quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương 2021
5 Nghị quyết phát triển đô thị: Nam Phước, Duy Hải, Duy Nghĩa, Kiểm Lâm (Duy Hoà) huyện Duy Xuyên, GĐ 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 2021
6 Nghị quyết về quy định tỷ lệ phân chia số khản thu giữa ngân sách huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 2021
7 Quyết định số 3693 về Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 2021
8 Quyết định số 3692 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bổ phận một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 2021
9 Quyết định 2632/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 ban hành quy định quản lý theo Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 2021
10 QĐ Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Nồi Rang, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 2021