Tìm kiếm

Tìm thấy 29 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 BC công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quí I/2024 2024
2 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quy IV năm 2023 2024
3 QĐ 31 Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 của huyện Duy Xuyên 2024
4 Báo cáo điều chỉnh quyết thu, chi ngân sách nhà nước huyện Duy Xuyên năm 2022 2023
5 BÁO CÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2023 2023
6 Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 2023
7 Phụ lục công khai ngân sách Quí II-2023 2023
8 Báo cáo Công khai ngân sách Quí II-2023 2023
9 Báo cáo công khai tình hình dự toán ngân sách Quý I-2023 2023
10 Báo cáo công khai tình hình dự toán ngân sách Quý I-2023 2023