Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Duy Xuyên
Tiêu đề Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Duy Xuyên
Mô tả ngắn Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của huyện Duy Xuyên. (Chi tiết theo các biểu đính kèm). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Tải về

Nội dung liên quan