Ủy ban mặt trận

Ủy ban mặt trận

Địa chỉ:  610 Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên- Quảng Nam.

Điện thoại:

  - Đ/c Phạm Được - CT UBMTTQVN huyện, Điện thoại: 0985921513

  - Đ/c Trần Công Thành - PCT UBMTTQVN huyện, Điện thoại: 0985436629

Fax:  02353775494

Mail:  mtduyxuyen@gmail.com

Tin liên quan