Hội đồng nhân dân

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN DUY XUYÊN

Địa chỉ: Số 468 đường Hùng Vương - Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên- Quảng Nam.

Điện thoại  02353. 877529

  

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                        

TT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ mail

Điện thoại

I

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN 

01

Nguyễn Công Dũng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

dungnc2@quangnam.gov.vn

0913 415 551 

02

Nguyễn Thanh Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

sonnt17@quangnam.gov.vn

0935 347 778

03

Nguyễn Tiến

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện 

tienn5@quangnam.gov.vn

0818 786 581

04

Trương Công Thanh

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện

thanhtc6@quangnam.gov.vn

0986 209 847

II

PHÓ TRƯỞNG BAN CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

01

Văn Công Tạo

Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện

taovc1@quangnam.gov.vn

0836 020 497

02

Lâm Thị Vỹ

Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện

vylt3@quangnam.gov.vn

0905 248 124

 

Tin liên quan