Giáo dục & Đào tạo

Giáo dục & Đào tạo

Địa chỉ:  420 Hùng Vương, Thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên- Quảng Nam.

Điện thoại: : 0983738596

Fax:   023533877277

Email:   pgdduyxuyen.quangnam@moet.edu.vn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

                        I. Lãnh đạo

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ mail

Số điện thoại

01 Nguyễn Hữu SáuTrưởng phòngsaunh@quangnam.gov.vn0983738596
02 Lê Trung ThiêngPhó Trưởng phòngthienglt@quangnam.gov.vn0905022052
03Trương Đức TấnPhó Trưởng phòngtantd@quangnam.gov.vn0907405314

                        II. Chuyên viên

 

Lê Thị DiễmCông chứcdiemlt1@quangnam.gov.vn

0984089842

Trần Văn HoàngViên chứchoangtv2@quangnam.gov.vn

0986690208

Phan Ngọc SơnViên chứcsonpn1@quangnam.gov.vn

0383664236

Võ Thị Nguyệt ThuViên chứcthuvtn@quangnam.gov.vn

0982299197

Nguyễn Thanh SangViên chứcsangnt2@quangnam.gov.vn

0914465954

Ngô HùngViên chứchungn2@quangnam.gov.vn

0935230859

Nguyễn Thị Tường ViViên chứcvintt1@quangnam.gov.vn

0905408573

Trịnh Thị ThuýViên chứcthuytt4@quangnam.gov.vn

0905958679

Nguyễn TuấnViên chứctuann1@quangnam.gov.vn

0983452817

Lê Minh QuảngViên chứcquanglm1@quangnam.gov.vn

0903548143

 

Tin liên quan