Quy trình tiếp nhận xử lý và hoàn trả kết quả hồ sơ

<a target="_blank" href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/quy_trinh_tiep_nhan_va_hoan_tra_ket_qua.doc" title="">Quy trình tiếp nhận xử lý và hoàn trả kết quả hồ sơ</a> theo cơ chế &quot; một cửa, một cửa liên thông&quot;.<br />

Tin liên quan