CV 531/UBND-NV ngày 15/7/2013 về xác định vị trí việc làm

<ul> <li><a title="" href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/DE_AN_theo_ND_36-TT_05.doc" target="_blank">1. Đề án(mẫu) vị trí việc làm&nbsp;và cơ cấu ngạch công chức</a></li> <li><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/KH_2068.KH.SNV-_vi_tri_viec_lam.pdf" target="_blank">2. Kế hoạch 2068/KH-SNV - vị trí việc làm</a></li> <li><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/De_an_mau_vi_tri_viec_lam_va_co_cau_vien_chuc_theo_chuc_danh_nghe_nghiep.doc" target="_blank" title="">3. Đề án ( mẫu) vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp</a></li> <li><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/36-2013-_Q272;_ve_vi_tri_viec_lam.pdf" target="_blank">4. Nghị định 36/2013/QĐ về vị trí việc làm</a></li> <li>5. Th<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/thong_tu_14_huong_dan_thuc_hien_nghi_dinh_41.doc" target="_blank">ông tư 14 hướng dẫn thực hiện nghị định 41</a></li> <li><a title="" href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Thong_tu_05_huong_dan_ND_36.doc" target="_blank">6. Thông tư 05 hướng dẫn nghị định 36</a></li> <li><a title="" href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/PHU_LUC_vien_chuc.doc" target="_blank">7. Phụ lục kèm theo đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức</a></li> <li><a title="" href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/PHU_LUC_cong_chuc.doc" target="_blank">8. Phụ lục kèm theo đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức</a></li> <li><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/NGHI_DINH_41vi_tri_viec_lam_SU_NGHIEP.doc" target="_blank">9. Nghị định 41 về vị trí việc làm và cơ cấu viên chức</a></li></ul>

Tin liên quan