Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống khu dân cư

<div align="justify"> <p><strong>Những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trên địa bàn huyện&nbsp; đã có nhiều chuyển biến lớn, góp phần ổn định đời sống nhân dân, tạo động lực để phát triển kinh tế-xã hội.</strong></p></div>

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp giữa UBMTTQVN  và các ban, ngành đoàn thể cùng toàn thể  nhân dân, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được triển khai rộng khắp đến từng thôn, khu phố, tổ dân cư. Thông qua cuộc vận động, nhân dân đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Các mặt của đời sống xã hội có sự thay đổi rõ nét. Tình hình an ninh trật tự cơ bản được đảm bảo. Các vấn đề về vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khoẻ, công tác dân số, sự nghiệp giáo dục được quan tâm đúng mức. Chất lượng giáo dục ở các bậc học đều tăng trong những năm qua, có 37/51 trường đạt chuẩn quốc gia, 2 trường đạt chuẩn cấp độ 2. Công tác chăm sóc sức khoẻ thường xuyên được quan tâm. Nhiều trạm y tế được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới và trang bị một số vật tư để phục vụ cho việc khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh được đảm bảo. Nhân dân tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường”, “Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm và Ngày môi trường thế giới”.  Mô hình Khu dân cư  thực hiện hài hoà xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường cho đến nay đã được nhân rộng ra khắp các KDC trên địa bàn huyện từ mô hình điểm ở thôn Thu Bồn Đông xã Duy Tân.

Bên cạnh sự đẩy mạnh phát triển kinh tế, chú trọng công tác ANTT và các vấn đề an sinh xã hội thì việc phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” và tinh thần “tương thân tương ái” luôn được thực hiện thường xuyên với nhiều hoạt động thiết thực. Từ năm 2009 đến nay, nhân dân đã đóng góp 16.703.942.000 đồng đầu tư xây dựng mới 420 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ xây dựng 1.801 nhà theo QĐ 167 và 67 của Chính phủ cho hộ nghèo; vận động 2,363 tỷ đồng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, triển khai xây dựng và sữa chữa 674 ngôi nhà tình nghĩa, tặng 1.305 số tiết kiệm, bình quân mỗi sổ 500.000 đồng cho những gia đình chính sách. Ngoài ra còn có các hình thức hỗ trợ khác như hỗ trợ sản xuất, học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học, hỗ trợ khó khăn, trợ cấp cứu đói, hỗ trợ cho hộ nghèo chữa bệnh... Đến tháng 12/2012, toàn huyện cơ bản xoá nhà tạm cho hộ nghèo.

Ngoài ra, nhân dân huyện còn đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp; tích cực tham gia xây dựng chính quyền và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, chăm lo vấn đề sức khoẻ, giáo dục. Đến nay, huyện có 69/94 thôn, khu phố được công nhận khu dân cư văn hoá, 314/759 tộc đăng kí xây dựng tộc họ văn hoá trong đó có 152 tộc đã có tộc ước. Công tác khuyến học, khuyến tài được nhiều tộc họ quan tâm. Hằng năm, các tộc họ phát thưởng gần 2.000 xuất quà, giá trị trên 500 triệu đồng để động viên con cháu trong gia tộc ở các cấp học.

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ là nhờ sự đóng góp sức lực của mọi tầng lớp nhân dân dưới sự định hướng của đảng ủy và UBMTTQ các cấp. Qua 5 năm đã có nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong phong trào này. Toàn huyện đã tổ chức biểu dương khen thưởng cho 174 KDC; 98 trưởng ban CTMT, 1.217 gia đình văn hoá tiêu biểu trong cuộc vận động giai đoạn 2009 - 2013.

Có thể thấy rằng phong trào toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư đã động viên quần chúng nhân dân tham gia tích cực. Cho đến nay mỗi xã đều xây dựng từ 2 - 4 KDC có mô hình “5 đoàn kết - 3 trong sạch”. Nhờ đó tạo nên một diện mạo mới tại nông thôn như phát triển kinh tế gia đình bền vững; đời sống ngày càng lành mạnh, văn minh hơn; thôn xóm bình yên, xã hội dân chủ, kỷ cương; môi trường trong sạch, lành mạnh.

Tin liên quan