Mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

<p><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Mau_1.doc" target="_blank">Mau 1:Bảng nhận xét đánh giá của cán bộ công chức, lãnh đạo quản lý</a><br /> </p> <p><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Mau_2.doc" target="_blank">Mau 2: Bảng nhận xét đánh giá của công chức, viên chức</a><br /> </p> <p><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Phieu&amp;x28;mau3&amp;x29;.xls" target="_blank">Mau 3: Phiếu biểu quyết</a><br /> </p> <p><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/bang_tong_hop&amp;x28;mau4&amp;x29;.xls" target="_blank">Mau 4:Bảng tổng hợp</a><br /> </p>

Tin liên quan