Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014

<p><strong><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/CCHC/KH.CCHC_2014.doc" target="_blank">1. Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2014</a>.&nbsp; </strong></p> <p><strong><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/CCHC/phu_luc_KH.CCHC_2014.xls" target="_blank">2. Phụ lục Quyết định</a></strong><br /> </p> <p>&nbsp;</p>

Tin liên quan