Toàn huyện có 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 24/2, Ủy ban bầu cử huyện Duy Xuyên ban hành quyết định số 05 về việc công bố danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Duy Xuyên khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

         Theo đó, huyện Duy Xuyên có 15 đơn vị bầu cử, cụ thể:  Đơn vị bầu cử số 1 xã Duy Thu, số đại biểu được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 2 xã Duy Phú, số đại biểu được bầu  2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 3 xã Duy Tân, số đại biểu được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 4 xã Duy Hòa, số đại biểu được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 5 xã Duy Châu, số đại biểu được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 6 xã Duy Trinh, số đại biểu được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 7 xã Duy Sơn, số đại biểu được bầu 3 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 8 xã Duy Trung, số đại biểu được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 9 thị trấn Nam Phước, gồm các khối phố: Long Xuyên 1, Long Xuyên 2, Phước Mỹ, Phước Xuyên, Châu Hiệp, số đại biểu được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 10 thị trấn Nam Phước, gồm các khối phố: Mỹ Hòa, Xuyên Tây, Xuyên Đông, Bình An, Mỹ Xuyên, số đại biểu được bầu 3 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 11 xã Duy Phước, số đại biểu được bầu 3 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 12 xã Duy Thành, số đại biểu được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 13 xã Duy Vinh, số đại biểu được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 14 xã Duy Nghĩa, số đại biểu được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 15 xã Duy Hải, số đại biểu được bầu 2 đại biểu.

Tin liên quan