Duy Vinh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng “Tộc văn hóa” giai đoạn 2015-2020

Sáng ngày 4/6/2021, Ủy ban nhân dân xã Duy Vinh phối hợp Ủy ban Mặt trận xã tổ chức Hội nghị 5 năm tổng kết xây dựng “Tộc văn hóa” giai đoạn 2015-2020 đồng thời tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Trong năm 5 qua, kinh tế-xã hội của xã Duy Vinh có nhiều bước tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể, nhiệm vụ  xây dựng và phát triển kinh tế được tập trung quyết liệt, đồng bộ, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và nỗ lực thực hiện nên đã có những kết quả khá toàn diện, tác động mạnh mẽ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; nhiều sự kiện chính trịnh của đất nước và lễ hội của địa phương, của dòng tộc được tổ chức thường xuyên, định kỳ đã tạo không khí phấn khởi để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Hoạt động xây dựng “Tộc văn hóa” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” xã Duy Vinh đã ban hành nhiều Kế hoạch, văn bản hướng dẫn triển khai Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành quy chế công nhận dan hiệu “Tộc văn hóa”, Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận “Gia đình học tập, Dòng họ học tập” giai đoạn 2015-2020.