Tín dụng chính sách xã hội tăng trưởng 6,65%

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có diễn biến hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Duy Xuyên đã chủ động bám sát chỉ đạo của các cấp, các ngành để tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.


6 tháng đầu năm 2021, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Duy Xuyên thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, giải ngân chương trình tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng. Theo đó, tổng nguồn vốn tín dụng thực hiện là 453,6 tỷ đồng, tăng 6,65% so với đầu năm, trong đó nguồn vốn trung ương là 368,8 tỷ đồng, vốn địa phương 16,7 tỷ đồng, huy động tiết kiệm hơn 68,1 tỷ đồng. Tổng dư nợ trong 6 tháng đầu năm 2021 gần 383 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra. Doanh số cho vay trong 6 tháng qua đạt hơn 75 tỷ đồng, trong đó có 386 lượt hộ nghèo, cận nghèo vay gần 18 tỷ đồng, 925 hộ vay xây dựng công tình nước sạch vệ sinh môi trường... Doanh số thu nợ là hơn 54 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa Phòng giao dịch NHCSXH huyện Duy Xuyên và các tổ chức Chính trị – Xã hội nhận ủy thác ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng ủy thác ngày càng được nâng cao. Đến 30.6.2021, tổng số dư nợ ủy thác qua các tổ chức Chính trị – Xã hội là 382,6 tỷ đồng, tăng 5,81% so với đầu năm. Qua đánh giá, chất lượng tín dụng được đảm bảo, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh dưới 0,01%. Nhìn chung, nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ tích cực để các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống, khắc phục ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đề ra, thúc đẩy kinh tế phát triển và đảm bảo vấn đề an sinh xã hội.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2021, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Duy Xuyên nỗ lực thực hiện tốt Chỉ thị số 40 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư trong giai đoạn mới, trọng tâm tăng cường nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, đảm bảo quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng chính sách, giải quyết tốt nợ quá hạn, lãi tồn đọng.

Cạnh đó, thực hiện tốt công tác khảo sát nhu cầu vay vốn, lập hồ sơ giải ngân cho vay, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, thu lãi và huy động tiền gửi tiết kiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay, hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn. Nâng cao chất lượng hoạt động các phiên giao dịch đảm bảo hiệu quả, an toàn theo đúng quy định. Mặt khác, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào kết quả chung của toàn hệ thống...

Tin liên quan