Thư mời tham gia viết bài Đặc san Xuân Duy Xuyên Nhâm Dần - 2022

Ngày 15/9/2021, UBND huyện gửi thư mời tham gia viết bài cho Đặc san Xuân Duy Xuyên Nhâm Dần - 2022