Thị trấn Nam Phước trong quá trình xây dựng chuyển đổi số- "thị trấn thông minh"

Thực hiện kế hoạch số 2004/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về thí điểm triển khai chuyển đổi số cấp xa, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 định hướng 2030. UBND thị trấn Nam Phước xây dựng kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 18/6/2021 về triển khai chuyển đổi số, xây dựng thị trấn thông minh.

Trong thời gian qua chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ được UBND thị trấn Nam Phước quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Chuyển đổi số là mục tiêu quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến người dân. Nội dung chuyển đổi số xác định sẽ tập trung vào việc nâng cấp cơ sở hạ tần, thúc đẩy công nghệ thông tin, và chuyển đổi số trong chính quyền. Tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền.Việc triển khai y tế thông minh và giáo dục thông minh được quan tâm đến nay  toàn bộ dữ liệu dân số, số hộ được cập nhật vào hệ thống là cơ sở để triển khai và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, đáp ứng được chủ trương lớn của ngành Y tế.