Duy Xuyên đồng loạt tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022

Trong 2 ngày 26 và 27/3/2022, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Duy Xuyên đã đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022.

Trên cơ sở Hướng dẫn số 47/HD-UBND ngày 08/3/2022 của UBND huyện Duy Xuyên về tổ chức Tháng hoạt động Thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022;