Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022.

 ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN DUY XUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:  87/KH-UBND

            Duy Xuyên, ngày 15 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; Quyết định số 3436/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 và Quyết định 619/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung số lượng cán bộ, công chức các xã Duy Tân, Duy Hòa, Duy Trung, Duy Trinh thuộc huyện Duy Xuyên;

Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao và xét nhu cầu tuyển dụng công
chức của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện Duy Xuyên như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tuyển dụng, bổ sung vào đội ngũ công chức những người có phẩm chất
đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh
Nhà nước quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền cơ sở trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu: 

Việc tổ chức tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2022 trên địa bàn huyện Duy Xuyên phải bảo đảm công khai, công bằng, khách quan, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.

1. Đối tượng dự tuyển:

Những người có nguyện vọng vào làm việc tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Duy Xuyên. 

2. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Duy Xuyên năm 2022 phải đảm bảo tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức cấp xã quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Điều 6, Điều 11 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

3. Điều kiện chung

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức (theo Điều 13 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam).

- Là công dân Việt Nam; 

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

- Có đơn dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức đang công tác xác nhận;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã theo quy định

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục.

- Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

III. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Tổng số cán bộ, công chức cấp xã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 292 chỉ tiêu theo Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 07/8/2019; Quyết định số 3436/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 và Quyết định 619/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

2. Tổng số cán bộ, công chức đã thực hiện: 271 chỉ tiêu (chưa bao gồm các chức danh cán bộ kiêm nhiệm, cán bộ chưa bố trí).

3. Tổng số chỉ tiêu chưa thực hiện: 21 chỉ tiêu (tính đến 15/4/2022)

4. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu; trong đó:

- Công chức Văn phòng - Thống kê: 02 chỉ tiêu;

- Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường: 04 chỉ tiêu;

- Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường: 01 chỉ tiêu.

- Công chức Tài chính - kế toán: 06 chỉ tiêu;

- Công chức Văn hóa - xã hội: 02 chỉ tiêu.

* Số lượng cụ thể tại các xã, thị trấn như sau:

 

TT

Đơn vị

Văn phòng - thống kê

ĐC-NN-XD&MT (xã)

ĐC-XD-ĐT&MT (thị trấn)

Tài chính - kế toán

Tư pháp - hộ tịch

Văn hóa - xã hội

Tổng cộng

1

Duy Tân

 

 

 

 

 

1

1

2

Duy Hòa

 

 

 

2

 

 

2

3

Duy Châu

 

 

 

1

 

 

1

4

Duy Trinh

 

1

 

1

 

 

2

5

Duy Sơn

 

 

 

 

 

1

1

6

Duy Trung

1

2

 

1

 

 

4

7

Nam Phước

1

 

1

 

 

 

2

8

Duy Vinh

 

1

 

1

 

 

2

TỔNG CỘNG

2

4

1

6

 

2

15

 

 

* Chức danh và ngành, chuyên ngành cần tuyển: 

STT

Đơn vị

Chức danh cần tuyển

Số lượng

Trình độ

Ngành, chuyên  ngành cần tuyển (một trong  các ngành)

Ghi chú

1

Duy TânVăn hóa – Xã hội

1

Đại học - Công tác xã hội

 

2

Duy HòaTài chính – Kế toán

2

Đại học

 - Tài chính Kế toán

 - Kế toán

 

3

Duy ChâuTài chính – Kế toán

1

Đại học - Kế toán 

4

Duy TrinhĐịa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường 

1

Đại học - Quản lý đất đai

 

Tài chính – Kế toán

1

Đại học - Kế toán

 

5

Duy SơnVăn hóa – Xã hội

1

Đại học - Luật

 

6

Duy TrungVăn phòng – Thống kê

1

Đại học - Sư phạm Ngữ văn
 - Luật
 - Quản trị kinh doanh

 

Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường 

2

Đại học - Quản lý đất đai
 - Kinh tế Nông nghiệp
 - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

Tài chính – Kế toán

1

Đại học - Kế toán 

 

7

Nam PhướcVăn phòng – Thống kê

1

Đại học - Luật

 

Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường

1

Đại học - Quản lý đất đai

 

8

Duy VinhĐịa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường 

1

Đại học - Kỹ thuật xây dựng công trình

 

Tài chính – Kế toán

1

Đại học - Kế toán

 

 

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN THI TUYỂN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN,  XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN.

1. Hình thức, nội dung: Thi tuyển theo 02 vòng, như sau:

1.1. Vòng thi thứ nhất (vòng 1): 

Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.

a) Thi trắc nghiệm Kiến thức chung 60 câu hỏi:

+ Nội dung: về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

+ Thời gian thi; 60 phút;

b) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định.

c) Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả cho người dự tuyển được biết ngay sau khi làm bài trên máy vi tính, không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

d) Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 theo quy định tại điểm c khoản 1 Mục này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phải thông báo triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự thi vòng 2;

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập người dự tuyển được tham dự vòng 2 thì phải tổ chức thi vòng 2.

1.2. Vòng thi thứ hai (vòng 2): 

Thi môn: nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của từng chức danh công chức cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi viết.

c) Thời gian thi: 180 phút.

d) Thang điểm: Bài thi có thang điểm 100 điểm.

2. Xác định người trúng tuyển

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) tại mục V cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức của từng địa phương.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển dựa trên các tiêu chí (người có kết quả điểm thi vòng 1 cao hơn là người trúng tuyển; nếu kết quả điểm thi vòng 1 bằng nhau thì ưu tiên người đang công tác tại xã, thị trấn; nếu đều công tác tại xã, thị trấn thì ưu tiên người có thời gian công tác tại xã, thị trấn lâu hơn) và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

Theo quy định tại Điều 15 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam:

1) Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức cấp xã:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2) Trường hợp người dự thi tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2. 

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu 1 kèm theo);

b) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) trong tuyển dụng công chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

c) 04 phong bì có dán tem và ghi rõ tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại; 04 ảnh màu cỡ 4 x 6cm (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của cá nhân được đựng trong phong bì cỡ 24x32cm.

* Lưu ý:

  • Người dự tuyển chỉ được đăng ký nguyện vọng vào 01 (một) chỉ tiêu (theo chỉ tiêu vị trí việc làm cần tuyển trong Kế hoạch này), nếu vi phạm quy định này sẽ không được tham gia thi tuyển hoặc hủy kết quả thi tuyển.

- Hồ sơ dự tuyển phải đảm bảo tính chính xác, trung thực. Nếu phát hiện sai sự thật thì sẽ không được dự tuyển hoặc kết quả tuyển dụng sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và không được đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại huyện Duy Xuyên.

- Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

Thí sinh đăng ký tuyển dụng nộp hồ sơ và lệ phí tại Phòng Nội vụ huyện Duy Xuyên; địa chỉ: 468 Hùng Vương, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (trụ sở UBND huyện Duy Xuyên tầng 2). 

3. Thời gian tổ chức tuyển dụng:

Dự kiến trong tháng 7/2022 (Sẽ có Thông báo cụ thể sau).

VI. TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TUYỂN DỤNG

1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Theo quy định tại Điều 23 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam:

a) Ủy ban nhân dân huyện phải thông báo công khai ít nhất 01 lần trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi tuyển dụng công chức về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng và chức danh công chức cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển. 

b) Người đăng ký dự tuyển công chức phải nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển, đơn dự tuyển theo Mẫu ban hành kèm theo Kế hoạch này tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính. 

c) Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, đơn dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày sau ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi tuyển dụng. 

d) Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức thi tuyển, Ủy ban nhân dân huyện phải lập danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi tuyển dụng và gửi thông báo tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. 

2. Tổ chức tuyển dụng 

Theo quy định tại Điều 24 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam:

a) Khi hết thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, chậm nhất là 10 ngày trước khi tổ chức thi tuyển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định việc thành lập Hội đồng tuyển dụng để tổ chức tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2022 trên địa bàn huyện Duy Xuyên. 

b) Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm tổ chức kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2022 trên địa bàn huyện Duy Xuyên và báo cáo kết quả thi tuyển cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định công nhận theo quy định của pháp luật và Kế hoạch này. 

c) Trong trường hợp không thành lập Hội đồng tuyển dụng thì Ủy ban nhân dân huyện vẫn phải bảo đảm quy trình tổ chức kỳ thi tuyển theo Kế hoạch này và các quy định khác có liên quan, trong đó nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện. 

3. Thông báo kết quả tuyển dụng 

Theo quy định tại Điều 25 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam:

a) Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng hoặc Phòng Nội vụ huyện (trường hợp không thành lập Hội đồng tuyển dụng), Ủy ban nhân dân huyện phải niêm yết công khai kết quả thi tuyển, danh sách người dự kiến trúng tuyển tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi tuyển dụng và trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện; gửi thông báo kết quả thi tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. 

b) Trong thời hạn 15 ngày sau ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả trong trường hợp thi tuyển vòng 2 quy định tại khoản 1.2 Mục IV Kế hoạch này. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định tại điểm này. 

c) Sau khi thực hiện các quy định tại điểm a, điểm b khoản này, Hội đồng tuyển dụng hoặc Phòng Nội vụ huyện (trường hợp không thành lập Hội đồng tuyển dụng) báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian người trúng tuyển đến Ủy ban nhân dân huyện nhận quyết định tuyển dụng. 

d) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Phòng Nội vụ huyện nơi dự tuyển để hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ trúng tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm: 

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác hoặc cư trú. 

- Bản sao giấy khai sinh. 

- Bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông; các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định. 

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển thì phải làm đơn đề nghị được gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển gửi đến Phòng Nội vụ huyện. Thời gian gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển quy định tại điểm này. 

e) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Hội đồng tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và thông báo cho người dự tuyển, đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

f) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định tại điểm e khoản này.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề bằng nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển theo quy định tại khoản 2.2 Mục IV Kế hoạch này. 

4. Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc 

Theo quy định tại Điều 26 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam:

a) Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện đủ hồ sơ quy định tại điểm d khoản 3 Mục này, trong thời hạn 15 ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định tuyển dụng công chức cấp xã. 

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức cấp xã phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi về Ủy ban nhân dân huyện; thời gian xin gia hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận việc quy định tại điểm này. 

c) Trường hợp người trúng tuyển vào công chức cấp xã không đến nhận việc sau thời hạn quy định tại điểm b khoản này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng, đồng thời ra quyết định tuyển dụng đối với người đủ điều kiện trúng tuyển có điểm thi thấp hơn liền kề. 

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI VÀ KINH PHÍ 

1. Dự kiến thời gian và địa điểm ôn thi, tổ chức thi 

- Thời gian hướng dẫn ôn thi (nếu có), phổ biến nội quy, quy chế thi dự kiến trong 01 ngày sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ và thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi.

- Thời gian thi dự kiến được tổ chức vào khoảng tháng 7/2022 (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ có thông báo sau).

2. Kinh phí phục vụ kỳ thi

- Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, phí dự tuyển nhưng không dự tuyển thì sẽ không được hoàn trả lại phí dự tuyển. Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và đã nộp đủ phiếu, phí dự tuyển sẽ được hoàn trả phiếu, phí dự tuyển tại nơi nhận hồ sơ dự tuyển.

- Kinh phí tổ chức thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2022 được chi từ nguồn thu lệ phí dự thi của các thí sinh và nguồn kinh phí Ủy ban nhân dân huyện cấp bổ sung cho Phòng Nội vụ để tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2022 theo quy định.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ:

- Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng, có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện Duy Xuyên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên cổng thông tin điện tử của huyện về kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện Duy Xuyên và các văn bản liên quan của huyện về tuyển dụng công chức cấp xã; chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển, nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ thi tuyển.

- Tiếp nhận hồ sơ của thí sinh dự tuyển; tổng hợp và lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ tuyển dụng.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát kỳ thi tuyển và các tổ chức giúp việc khác có liên quan đến kỳ thi tuyển theo đúng quy định; tham mưu giúp Hội đồng tuyển dụng thành lập các Ban giúp việc để thực hiện tuyển dụng công chức đảm bảo trình tự, thủ tục tuyển dụng theo đúng quy định; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Sở Nội vụ tỉnh thực hiện tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện theo đúng quy định.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định tuyển dụng công chức đối với các trường hợp trúng tuyển.

- Tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Hội đồng tuyển dụng công chức huyện giao trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.

- Trực tiếp nhận lệ phí đối với thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển và  lập dự toán kinh phí tổ chức kỳ tuyển dụng công chức cấp xã gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện xem xét, quyết định.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND huyện: 

Rà soát, phối hợp, tham mưu UBND huyện thực hiện các văn bản liên quan đến công tác tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.

Niêm yết và đăng tải trên Website của UBND huyện (www.duyxuyen.gov.vn) tất cả các thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng công chức cấp xã.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch tuyển dụng; hướng dẫn quyết toán kinh phí tuyển dụng theo đúng quy định.

4. Thanh tra huyện: Tham gia giám sát và phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.

5. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan: Phối hợp với Phòng Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo Kế hoạch này; phối hợp kiểm tra, thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện tuyển dụng theo đúng quy định.

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Thông báo rộng rãi và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn Kế hoạch tuyển dụng, Thông báo tuyển dụng và các văn bản liên quan của Ủy ban nhân dân huyện; chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển... và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                            

- UBND tỉnh Quảng Nam;

- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam;

- Phòng XDCQ-SNV;

- BTV Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;

- Phòng Nội vụ; (để t/h);

- Các Phòng, ban liên quan;

- Trung tâm VHTT-TTTH (để thông báo);

- Cổng Thông tin điện tử UBND huyện;

- UBND các xã, thị trấn (thông báo);

- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Phan Xuân Cảnh

Xem chi tiết Quyết định phê duyệt KH tại đây

Xem chi tiết Thông báo tuyển dụng tại đây

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

Tải mẫu đăng ký dự tuyển tại đây

Tin liên quan