Thông báo Tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Duy Xuyên để phục vụ tổ chức Lễ công bố huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Thông báo Tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Duy Xuyên để phục vụ tổ chức Lễ công bố huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Tin liên quan