Sáng kiến hay bảo vệ môi trường của thanh niên Duy Hòa

Sáng kiến hay bảo vệ môi trường của thanh niên Duy Hòa

         Siêng tìm tòi, sáng tạo, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, anh Lưu Văn Vũ (sinh năm 1991, Duy Hòa, Duy Xuyên) đã đóng góp nhiều ý tưởng và triển khai một số mô hình góp phần bảo vệ môi trường ở địa phương.