Kế hoạch về lộ trình, thời gian thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã, huyện Duy Xuyên năm 2022

Kế hoạch về lộ trình, thời gian thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã, huyện Duy Xuyên năm 2022