KINH NGHIỆM TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN HIẾN ĐẤT MỞ ĐƯỜNG TẠI XÃ DUY PHƯỚC

Năm 2011, xã Duy Phước là một trong 3 xã đầu tiên của huyện được chọn xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị, nỗ lực của cả hệ thống chính và bằng nhiều cách làm khéo léo, sáng tạo trong tuyên truyền vận động tự nguyện hiến đất, mở đường giao thông, góp phần thực hiện thành công xây dựng xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao, tạo diện mạo mới, sức sống mới trên địa phương Duy Phước ngày nay.