Xin ý kiến Hội đồng thẩm định về đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) Khu dân cư Tây Khương, thị trấn Nam Phước và xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xin ý kiến Hội đồng thẩm định về đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) Khu dân cư Tây Khương, thị trấn Nam Phước và xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam