Duy Xuyên: tổ chức các lớp học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII của Đảng

Trong 02 ngày (24,25/8/2022), Ban Tuyên giáo Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức 02 lớp học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 5 khoá XIII cho gần 600 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngoài Đảng trên địa bàn toàn huyện.

Mỗi lớp được tổ chức trong thời gian 01 ngày. Tại lớp học, học viên sẽ được nghe các báo cáo viên trình bày nội dung 04 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp học, đồng chí Nguyễn Xinh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu học viên học tập nghiêm túc, tiếp thu, ghi chép và nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng; bám sát vào quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để xây dựng chương trình, kế hoạch của cá nhân, đơn vị nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực. Đồng thời, chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học đề ra.

Sau khi kết thúc việc mở lớp, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ sẽ tổng hợp, phản hồi kết quả học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên gửi về cơ quan, đơn vị để làm cơ sở đánh giá, xếp loại cuối năm./.

Tin liên quan