Kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

Quán triệt sâu sắc mục tiêu “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và tinh giản biên chế của huyện Duy Xuyên đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đại diện Thường trực Huyện uỷ trao Quyết định sáp nhập Trung tâm BDCT huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện uỷ 

Tạo chuyển động tích cực

Ngay sau khi tiếp thu Nghị quyết số 18-NQ/TW, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã kịp thời xây dựng Kế hoạch số 46-KH/HU, ngày 12/7/2017 tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết cho 223 cán bộ lãnh đạo quản lý và hơn 600 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của huyện. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện. 

Xác định rõ việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, đổi mới hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Kế hoạch số 58-KH/HU, ngày 04/6/2018 để triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời lãnh đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung trọng tâm của kế hoạch theo đúng lộ trình đề ra, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Để việc thực hiện nghị quyết có hiệu quả, ngay sau khi hoàn thành đại hội, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của cấp uỷ, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng, ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; các Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp huyện; kịp thời củng cố Ban bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ huyện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã ban hành các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý nhằm khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.

Thu gọn đầu mối, giảm cồng kềnh

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện việc rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở đúng với tinh thần của Nghị quyết 18-NQ/TW và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Cụ thể: giải thể những đơn vị có quy mô nhỏ không phù hợp, hoạt động kém hiệu quả; sáp nhập những đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; thực hiện một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh, giảm cấp trưởng để tinh gọn đầu mối, giảm biên chế, giảm cấp trung gian, tránh trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Từ đó, nâng cao chất lượng bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. 

 

Đối với một số mô hình tổ chức, kiêm nhiệm, như: Mô hình Trung Tâm Văn hoá - Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình huyện trên cơ sở sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện vào Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đã giảm được 01 biên chế cấp trưởng đơn vị sự nghiệp, tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo tuyên truyền. Sáp nhập Trung tâm BDCT huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện… đã làm cho số lượng cấp phó giảm từ 47 người (năm 2017) xuống còn 32 người (7/2022).

Công bố Quyết định sáp nhập Trung tâm BDCT huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện uỷ 

Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các hội, quần chúng cấp huyện được thực hiện theo kế hoạch, lộ trình nhất định. Đến nay, số lượng các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện giảm từ 12 xuống còn 11 phòng; tổng số đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện từ 11 đơn vị giảm còn 05 đơn vị; các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo từ 52 giảm còn 46 đơn vị và giảm 11 hội đặc thù (năm 2017) xuống còn 06 tổ chức Hội. Đối với cấp xã: thực hiện Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch HĐND ở 10/14 xã, thị trấn; thành lập mô hình Văn phòng giúp việc chung của xã thực hiện ở 14/14 xã - thị trấn, đã phát huy được hiệu quả về quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, chuyên nghiệp trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở và phục vụ Nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản 10% biên chế theo lộ trình. Kết quả, đối với cấp huyện, số lượng biên chế cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hưởng lượng Ngân sách Nhà nước từ năm 2017 đến nay giảm 11 người (trong đó Khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện giảm 08 người; khối Chính quyền giảm 107 người). Đối với cấp xã, số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã và thôn - khối phố từ năm 2017 đến nay giảm 352 người (trong đó: cán bộ giảm 06 người; công chức giảm 40 người; người hoạt động không chuyên trách ở xã giảm 136 người; người hoạt động không chuyên trách ở thôn - khối phố giảm 170 người). Kinh phí chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tinh giản biên chế đảm bảo đúng quy định. Việc thực hiện tinh giản biên chế đối với những vị trí dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc góp phần tiết kiệm, tránh lãng phí ngân sách cho nhà nước; tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Đối với chủ trương sáp nhập, sắp xếp thôn, khối phố sau khi tiến hành sắp xếp, tổ chức lại đến nay từ 94 thôn, khối phố giảm xuống còn 78 thôn, khối phố, giảm được số tiền chi trả phụ cấp cho cán bộ 16 thôn, khối phố là 613 triệu đồng. Trong những năm qua, trên địa bàn huyện đã thực hiện khá đồng bộ và hiệu quả việc cải cách hành chính mà trọng tâm là việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính từ huyện đến xã - thị trấn. Đến nay, có 14/14 xã - thị trấn đã kiện toàn, tổ chức lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời tổ chức tiếp nhận 100% thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đã góp phần làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. 

Công tác phát triển đảng viên mới ở thôn, khối phố trong thời gian gian qua đã được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Từ khi Nghị quyết số 18-NQ/TW ban hành đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 400 đảng viên, trong đó phát triển được 99 đảng viên mới ở thôn - khối phố (24,7%); tỷ lệ đảng viên đối với chức danh trưởng thôn tăng 17,4%, công an viên tăng 15,6%, trưởng ban công tác mặt trận thôn tăng 14,7% so với trước khi có Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy. Từ năm 2015 đến nay, 100% chi bộ thôn- khối phố có cấp ủy.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là vấn đề lớn, rất quan trọng với nhiều khó khăn, phức tạp, nhạy cảm liên quan quyền lợi, tư tưởng của công chức, viên chức, người lao động. Vì vậy, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị huyện Duy Xuyên xác định: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình đã đề ra trong các nghị quyết, kế hoạch, đề án; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị để xác định số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức từng đơn vị; qua đó, có căn cứ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế…; tổ chức sơ kết, đánh giá các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thời gian qua; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh, phê bình và kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này./.

 

Tin liên quan