Thông báo Kế hoạch bảo vệ thi công công trình: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quang xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi-Thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trình

Kế hoạch bảo vệ thi công công trình Hạ tầng kỹ thuật cảnh quang xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi-Thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trình