Thông báo triển khai xây dựng công trình: Cống hộp 03 cửa trên tuyến đường ĐH8.DX; xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Thông báo triển khai xây dựng công trình: Cống hộp 03 cửa trên tuyến đường ĐH8.DX; xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam