Thông báo triển khai đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quang xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi

Thông báo triển khai đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quang xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi