SỐ HÓA ĐỂ BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DUY XUYÊN

SỐ HÓA ĐỂ BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DUY XUYÊN

Nằm dọc về phía bờ Nam sông Thu Bồn, Duy Xuyên là vùng đất có bề dày về lịch sử - văn hoá với sự giao lưu của các nền văn hoá cổ trong khu vực đã tạo cho vùng đất đa dạng về địa hình và những lớp trầm tích văn hóa còn tiềm ẩn trong lòng đất của hai nền văn hoá Sa Huỳnh- Chămpa. Nổi bật nhất là kinh đô Simhapura Trà Kiệu và khu đền tháp Mỹ Sơn được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm. Nối tiếp thời kỳ lịch sử ấy, các thế hệ Tiền nhân của Đại Việt, theo diễn trình thời gian hướng đến tương lai đã làm cho bề dày lịch sử - văn hoá của huyện Duy Xuyên càng đa dạng, phong phú mà những di tích lịch sử - văn hoá hàng ngàn năm tuổi trên mảnh đất này là những minh chứng đầy sức thuyết phục.