Phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Duy Xuyên

Phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Duy Xuyên