Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân về góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân về góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Luật Đất đai liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của Nhân dân, việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. 

Thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ, Công văn số 1752/MTTQ-BTT, ngày 13/01/2023 về tham gia góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn đã tổ chức lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bằng nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức Hội nghị, gửi Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trực tiếp đến các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, các Ban Tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở và Nhân dân trên địa bàn huyện. Qua triển khai và tổng hợp, hầu hết các ý kiến đều thống nhất cao với bố cục, ngôn ngữ diễn đạt, cơ chế, trách nhiệm đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân đã đầy đủ và khả thi trong 16 Chương với 236 Điều của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Bên cạnh đó, có một số ý kiến góp ý đầy tâm huyết như: Tại Chương VIII, Mục 2, Điều 170, điểm 3: “Hạn mức giao đất cho cá nhân không quá 30 héc ta đối với mỗi loại đất” là quá cao. Đề nghị điều chỉnh lại là “Hạn mức giao đất cho cá nhân không quá 20 héc ta đối với mỗi loại đất”; tại Chương XI, Mục 2, Điều 154, khoản 1: Có quy định bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm được công bố công khai và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm. Đề nghị sửa thành Bảng giá đất được xây dựng 02 năm/1 lần và quy định điều chỉnh bảng giá khi có biến động từ 10% trở lên,… Đồng thời, Nhân dân cũng đề nghị trong Luật Đất đai (sửa đổi) cần thể chế hóa các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, cụ thể hóa các tiêu chí thế nào là “tốt hơn nơi ở cũ”…