Thông báo lịch điều chỉnh tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện

Thông báo lịch điều chỉnh tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện