Thông báo Bán đấu giá cơ sở vật chất Trường Tiểu học Duy Thu, điểm trường thôn Tỉnh Yên

Thông báo Bán đấu giá cơ sở vật chất Trường Tiểu học Duy Thu, điểm trường thôn Tỉnh Yên

THÔNG BÁO

Trường Tiểu học Duy Thu, điểm trường thôn Tỉnh Yên

 

Thực hiện theo Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt thanh lý cơ sở vật chất Trường Tiểu học Duy Thu, điểm trường thôn Tỉnh Yên.

Hội đồng đấu giá tài sản Phòng Giáo dục và Đào tạo Duy Xuyên tiến hành tổ chức bán đấu giá tài sản theo thời gian và địa điểm như sau:

- Tài sản thanh lý gồm vật tư thu hồi nhà lớp học 05 phòng trường Tiểu học Duy Thu, điểm trường thôn Tỉnh Yên, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

- Giá khởi điểm: 14.850.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ: Năm mười ngàn đồng chẵn).

- Bước giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)

- Thời gian đấu giá: Đúng vào lúc 14 giờ 30 ngày 17 tháng 3 năm 2023. 

-  Địa điểm bán đấu giá: Trường Tiểu học Duy Thu, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

-  Đăng ký mua hồ sơ và nộp tiền lệ phí, tiền đặt cọc: Từ ngày ra thông báo đến trước 11 giờ 00 ngày 17/3/2023 tại văn phòng Trường Tiểu học Duy Thu, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (Gặp Bà Hồ Thị Tâm, số điện thoại: 0382.033.418).

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản bán đấu giá nêu trên liên hệ Trường Tiểu học Duy Thu hoặc số điện thoại 0984.089.842 (Gặp Bà Diễm - Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên) để được hướng dẫn thêm.

Tin liên quan