Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Khu Thương mại-Dịch vụ & Dân cư Đông Cầu Chìm, TT Nam Phước