Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017

Sáng ngày 16/3/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

           Ông Nguyễn Thanh Hải – UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và bà Trần Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đồng chủ trì Hội nghị.

          Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Quang Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Trương Công Thanh – UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, ông Đặng Hữu Phúc – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Phan Công Bơi – Phó Ban Dân vận Huyện ủy và đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng Ban Tư vấn DCPL và KTXH của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thương.

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hải - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên khẳng định chức năng, nhiệm vụ hết sức quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội đã được hiến định trong Điều 9, Hiến pháp sửa đổi năm 2013.

          Theo đó, Qua 05 năm triển khai thực hiện NQLT 403, được sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò chủ động, chủ trì tổ chức 169 cuộc giám sát chuyên đề (cấp huyện: 30; cấp xã: 139) tại các cơ quan, đơn vị huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Việc triển khai giám sát được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, trong đó giám sát bằng văn bản 37 cuộc (cấp huyện: 16; cấp xã: 21),  thành lập đoàn giám sát 132 cuộc (cấp huyện: 14; cấp xã: 118). Sau giám sát đã ban hành 184 văn bản kiến nghị đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương (cấp huyện: 32; cấp xã: 152). Đồng thời, Ủy ban Mặt trận từ huyện đến cơ sở chú trọng kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong 5 năm, Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ đã tổ chức giám sát 298 cuộc, qua giám sát kịp thời phát hiện những sai sót, lãng phí góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các công trình xây dựng. Những ý kiến, kiến nghị của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ đã từng bước được chính quyền, các cơ quan liên quan quan tâm giải quyết, góp phần hạn chế những tiêu cực ở cơ sở trên các lĩnh vực như đất đai, giao thông, thu chi ngân sách, chế độ, chính sách đối với các đối tượng được hưởng ưu đãi của Nhà nước. 

Song song, với công tác giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã tổ chức 26 cuộc phản biện xã hội (cấp huyện 8; cấp xã: 18) Quy trình và hình thức tổ chức phản biện xã hội được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn theo NQLT số 403 và Thông tri 23. Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 403, công tác giám sát, phản biện xã hội của Uỷ ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, cụ thể, chặt chẽ, phát huy hiệu quả thiết thực được cấp uỷ, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao; vị trí, vai trò của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng được khẳng định, phát huy trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định cần được khắc phục trong thời gian tới. Đó là: Chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội ở một số địa phương có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; một số địa phương chưa quan tâm vận dụng tốt 4 hình thức giám sát, 3 hình thức phản biện cho phù hợp với từng nội dung giám sát, phản biện và điều kiện thực tế (chưa quan tâm đến việc giám sát theo hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản; phản biện theo hình thức đối thoại trực tiếp giữa MTTQ Việt Nam với cơ quan, tổ chức có dự thảo văn bản được phản biện xã hội). Giám sát của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ ở một số địa phương còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Việc phản hồi của các cơ quan, tổ chức được giám sát hoặc cơ quan có văn bản được phản biện chưa được toàn diện, có lúc chưa kịp thời dẫn đến việc kiến nghị một chiều; một số văn bản được trả lời nhưng còn chung chung, mang tính chất thông báo; nhiều kiến nghị được tiếp thu nhưng không có văn bản phản hồi cụ thể. Việc theo dõi, đôn đốc và giám sát kết quả giải quyết, thực hiện các kiến nghị sau giám sát ở một số địa phương, đơn vị chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cũng đã tham luận, chia sẻ những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội trong thời gian tới.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng Giấy khen cho 13 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn huyện (theo Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam).

Tin liên quan