Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo

UBND huyện Duy Xuyên vừa có công văn về việc tổ chức, triển khai thực hiện Tuần lễ “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” trên địa bàn huyện.

          UBND huyện xác định giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là sự nghiệp của toàn dân, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước ta. Nhà nước đã có nhiều cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực đầu tư cải thiện đời sống của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó tín dụng chính sách xã hội đã đóng góp tích cực trong việc thực hiện mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đã được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Duy Xuyên phát huy hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của\ địa phương, đặc biệt trong công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện chủ trương xã hội hóa tín dụng chính sách xã hội nhằm huy động nguồn lực tạo lập nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Duy Xuyên tổ chức Tuần lễ Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”Để tổ chức, triển khai thực hiện đạt hiệu quả, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, Hội, đoàn thể, UBND xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

          Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện huyện Duy Xuyên tổ chức tốt Tuần lễ “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” đạt hiệu quả, thiết thực. Phân công các thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị phụ trách theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.Với phương châm: “Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân - Một cử chỉ đẹp - Một hành động thiết thực, ý nghĩa” cùng chung tay vì người nghèo. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Trưởng thôn, khối phố phối hợp với các Hội, đoàn thể và các Tổ Tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền, vận động đến các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, nhân dân tại địa phương thực hiện gửi tiền tiết kiệm vào Hội đồng Quản trị để chung tay cùng Nhà nước tạo lập nguồn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổ chức phát động và hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch huy động gửi tiết kiệm được giao. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng và tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên trong đơn vị tham gia Tuần lễ “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

        Theo kế hoạch, lễ phát động Tuần lễ “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” sẽ diễn ra vào sáng ngày 4.4.2023.

Tin liên quan