Về việc thông báo triển khai thi công xây dựng công trình: Thương mại - dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm; Hạng mục: Ki ốt và các hạng mục phụ trợ.

Về việc thông báo triển khai thi công xây dựng công trình: Thương mại - dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm; Hạng mục: Ki ốt và các hạng mục phụ trợ.