DUY XUYÊN TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ

Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ các cấp của huyện Duy Xuyên ngày càng trưởng thành, phát triển, chất lượng được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Xác định công tác cán bộ là vấn đề “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng, ngay sau khi Nghị quyết 26-NQ/TW được ban hành, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ đã ban hành Kế hoạchtổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết cho gần 3.500 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện. Đồng thời ban hành Kế hoạch số 87-KH/HU, ngày 25/3/2019 thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW theo hướng cụ thể, rõ các đầu việc, phân công trách nhiệm cho tập thể, cá nhân, hướng đến thực chất và hiệu quả. Bên cạnh đó, Huyện uỷ cũng đã xây dựng Chương trình số 18-CTr/HU, ngày 30/3/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 20/12/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. 

Để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nói chung và cán bộ cấp chiến lược nói riêng ngang tầm nhiệm vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác cán bộ. Thực hiện quyết liệt công tác bố trí, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ. Từ năm 2018 đến nay, huyện đã thực hiện bố trí, phân công, điều động 46 đồng chí, bổ nhiệm mới 29 đồng chí, bổ nhiệm lại 26 đồng chí, giới thiệu cán bộ ứng cử 123 đồng chí và miễn nhiệm, từ chức 04 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định. Về công tác luân chuyển cán bộ, huyện đã ban hành 02 Quy định, 02 Kế hoạch về công tác luân chuyển cán bộ và thực hiện luân chuyển từ huyện về xã đối với 04 đồng chí để giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp xã. Đặc biệt, huyện đã thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân ở 09/14 xã, thị trấn; sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ tương đồng: Giảm 01 cơ quan hành chính (từ 12 xuống còn 11 cơ quan), giảm 06 đơn vị sự nghiệp công lập (từ 11 xuống còn 05 đơn vị) và giảm 06 cơ sở giáo dục (từ 52 giảm còn 46 trường).

Bên cạnh đó, huyện đã quan tâm ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo các cấp uỷ, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo đúng quy định, có tầm nhìn, có tính mở, đủ số lượng, cơ cấu và đảm bảo sự chuyển tiếp các thế hệ. Kết quả trong 05 năm, BTV Huyện uỷ đã phê duyệt quy hoạch đối với 2.644 lượt cán bộ. Trên cơ sở đó, huyện đã cử 240 lượt cán bộ trong diện quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đủ tiêu chuẩn, trong đó: đào tạo trung cấp chính trị 179 lượt cán bộ; cao cấp chính trị cho 20 lượt cán bộ; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện cho 04 lượt cán bộ; bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng cho 07 lượt cán bộ; bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp xã cho 22 lượt cán bộ và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ xây dựng Đảng cho 08 lượt cán bộ. 

Công tác đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới về nhận thức và cách làm. Hằng năm, đều ban hành các quy định, hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn huyện. Các tiêu chí đánh giá được xây dựng cụ thể, được minh chứng bằng sản phẩm, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao làm thước đo để đánh giá cán bộ. Việc phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý cán bộ và quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử từng bước được cụ thể hoá bằng các quy định rõ ràng, chặt chẽ, đồng bộ, từng bước nâng cao được tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong quản lý cán bộ, công chức.

Ngoài ra, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra về công tác cán bộ và quản lý cán bộ; giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân. Từ năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 04 tổ chức đảng và 06 cá nhân trong việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ. Đẩy mạnh việc đấu tranh, ngăn chặn, phản bác, xử lý nghiêm, kịp thời, hiệu quả những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, những thông tin bịa đặt của các thế lực thù địch,… để phá hoại, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, bôi xấu hình ảnh, hạ thấp uy tín lãnh đạo, cản trở việc thực hiện Nghị quyết. Việc kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, gắn với thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định. Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân thực hiện việc giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là giám sát về đạo đức, lối sống và việc theo dõi, quản lý đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW chặt chẽ. Từ đó tạo được sự chuyển biến rõ nét, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế; một số ít cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ. Khả năng cụ thể hóa một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên vào thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị có mặt còn bị động, lúng túng, thiếu chủ động, sáng tạo và quyết liệt. Công tác đánh giá, nhận xét cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn còn hạn chế; công tác phê bình và tự phê bình đôi lúc, đôi nơi vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chưa phản ánh đúng thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể. Chưa kiên quyết thay thế kịp thời những cán bộ yếu kém, uy tín thấp, không đủ sức khoẻ. 

Trong thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện uỷ xác định sẽ tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức, tinh thần trách nhiệm, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu. Củng cố kiện toàn và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, tận tụy với nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị để rèn luyện qua thực tiễn ở các cấp, các lĩnh vực. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 143/2020/NĐ-CP, ngày 10/12/2020 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108- 2014/NĐCP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, nhận xét, đánh giá cán bộ gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh; thực hiện tốt việc cho từ chức, miễn nhiệm, cách chức, cho thôi giữ chức vụ đối với cán bộ bị thi hành kỷ luật, uy tín thấp. Mở rộng dân chủ, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, đoàn thể và Nhân dân tham gia xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, đồng thời kiên quyết, kịp thời xử lý nghiêm minh khi tổ chức, cá nhân có vi phạm trong công tác cán bộ./.

Tin liên quan