Ban Tổ chức Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Sáng ngày 11/4/2023, Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác Tổ chức xây dựng đảng năm 2023. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; lãnh đạo Phòng Nội vụ; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy; Bí thư, Phó bí thư Thường trực 14 xã, thị trấn; đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hồng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hồng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện, những hạn chế, tồn tại trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian qua, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

Từ đầu năm đến nay, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tập trung tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy và ngành cấp trên giao; tích cực tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên vào tình hình thực tiễn tại địa phương; củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo tại các xã, thị trấn, cơ quan ban ngành của huyện. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức huyện và xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đồng thời thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác phát triển đảng viên năm 2022 mặc dù đạt và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết của Huyện ủy đề ra nhưng số lượng đảng viên bị khai trừ, ra khỏi đảng, xóa tên trong danh sách đảng viên vẫn còn nhiều; công tác tạo nguồn cảm tình đảng tại các chi bộ thôn- khối phố còn bị động, lúng túng; dự kiến công tác phát triển đảng viên trong những năm đến gặp những khó khăn. Nhiều chi bộ chưa quan tâm đúng mức đến việc đánh giá việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên trong các buổi sinh hoạt chi bộ; chưa đánh giá công tác lãnh đạo đối với chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; chưa thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 04-QĐi/HU. Một số cấp ủy chưa thực hiện đúng quy định về nghiệp vụ đảng viên (phân công công tác cho đảng viên; miễn công tác, miễn sinh hoạt đảng…). Công tác phối hợp trong quản lý đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW chưa chặt chẽ; tổ chức sinh hoạt đảng viên nơi cư trú còn đơn điệu; trong nhận xét, đánh giá còn tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm; thời gian đánh giá chưa thống nhất. Công tác rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng; xem xét cho ra khỏi đảng; xóa tên trong danh sách đảng viên chưa thực hiện kịp thời. Những tồn tại, hạn chế đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng và đảng viên; làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với đảng.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan và những khó khăn, vướng mắc cần phải có những giải pháp để tháo gỡ trong thời gian đến như: Chế độ, chính sách cho người hoạt động bán chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, khối phố còn quá thấp dẫn đến tâm lý không yên tâm công tác, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chưa cao; công tác cải cách thủ tục hành chính tuy được quan tâm nhưng chưa đồng bộ và hiệu quả chưa cao.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã tiếp thu những ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian đến, cụ thể: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ Đại hội (2020 - 2025); triển khai thực hiện các quy định, kết luận mới của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ; nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy và sinh hoạt chi bộ; tập trung công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên tham gia sinh hoạt đảng và trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW. Đề nghị cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Huyện ủy, đảng ủy các xã, thị trấn bám sát yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực chủ động, quyết tâm triển khai thực hiện có chất lượng công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023./.

Tin liên quan