Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư tại Khu vực Đông Thành, thôn Đông Bình, xã Duy Vinh

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư tại Khu vực Đông Thành, thôn Đông Bình, xã Duy Vinh và 04 lô đất ở khu vực điểm Trường mẫu giáo bán công Duy Trinh (cũ) tại thôn Phú Bông, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam