Duy Xuyên: tổ chức các lớp học tập chuyên đề năm 2023 và thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên toàn huyện

Trong 02 ngày (10,11/5/2023), Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức 02 lớp học tập, nghiên cứu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế cho hơn 400 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn huyện.

Mỗi lớp được tổ chức 01 ngày, các học viên được nghe nội dung cốt lõi, trọng tâm của Chuyên đề năm 2023 về “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do đồng chí Huỳnh Tấn Thành – HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ truyền đạt và thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế trong thời gian gần đây, nhất là thông tin tình hình xung đột Nga – Ukraina trong một năm qua và những vấn đề lưu ý trong công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại do đồng chí Nguyễn Xinh – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ truyền đạt. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Xinh cũng đã quán triệt đến cán bộ, đảng viên về việc thiết lập, sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân, nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến sử dụng internet, mạng xã hội theo Quy định 85-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII.

Thông qua học tập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 hiệu quả thiết thực./.

Tin liên quan