Thông báo Khởi công xây dựng công trình: Trường Tiểu học Duy Thu; Hạng mục: Nâng nền, kè chắn đất

Thông báo Khởi công xây dựng công trình: Trường Tiểu học Duy Thu; Hạng mục: Nâng nền, kè chắn đất