Hồ sơ báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường của Xưởng Hồ mắc tổng hợp tại Cụm CN Tây An, xã Duy Trung

Hồ sơ báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường của Xưởng Hồ mắc tổng hợp tại Cụm CN Tây An, xã Duy Trung

Tin liên quan