Duy Xuyên nâng chuẩn nông thôn mới

Duy Xuyên nâng chuẩn nông thôn mới

Trước yêu cầu khá cao của bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025, huyện Duy Xuyên tập trung rà soát, đánh giá thực trạng để đưa ra kế hoạch, lộ trình phù hợp nhằm giữ vững, nâng chuẩn các tiêu chí.