Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại UBND xã Duy Vinh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại UBND xã Duy Vinh.

Sáng ngày 07/7/2023, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện do ông Nguyễn Thanh Hải - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại UBND xã Duy Vinh. Thành phần Đoàn giám sát có: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện.