Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2024 của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2024 của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026