Duy Xuyên lan tỏa mô hình “5 không, 3 sạch”

Nhiều mô hình sáng tạo hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” ở huyện Duy Xuyên tạo sự lan tỏa, góp phần thay đổi suy nghĩ, hành động của hội viên phụ nữ về xây dựng cảnh quan môi trường sống. “Nhà sạch, vườn đẹp”